Szkolenia BHP

Szkolenie wstępne z zakresu BHP

Szkolenie zawiera: instruktaż ogólny + stanowiskowy, w tym materiały szkoleniowe, karta szkolenia wstępnego wraz z programem szkolenia dostosowanym do profilu zakładu pracy.

Profile Cena
Firma zatrudniająca do 5 pracowników 100zł/os
Firma zatrudniająca od 6 do 10 pracowników 70zł/os
Firma zatrudniająca powyżej 10 pracowników 50zł/os

Stały dozór BHP

Świadczymy kompleksowe usługi BHP poprzez sprawowanie stałego nadzoru BHP nad warunkami pracy

od 250zł/miesiąc
Cena zawiera:
• kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa,
• doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy,
• prowadzenie dochodzenia i dokumentacji powypadkowej,
• nadzór nad terminowym przeprowadzaniem szkoleń.

Szkolenia okresowe z zakresu BHP

Szkolenie zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wraz z programem szkolenia dostosowanym do profilu zakładu pracy.

Grupa robotnicza i administracyjno-biurowa

Profile Cena
Firma zatrudniająca do 5 pracowników 120zł/os
Firma zatrudniająca od 6 do 10 pracowników 100zł/os
Firma zatrudniająca powyżej 10 pracowników 70zł/os

Pracodawcy i kadra kierownicza

Profile Cena
Firma zatrudniająca do 5 pracowników 150zł/os
Firma zatrudniająca od 6 do 10 pracowników 120zł/os
Firma zatrudniająca powyżej 10 pracowników 110zł/os

Usługi częściowe

Opis Cena Obejmuje
Opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy od 150zł STANOWISKO
Przeprowadzenie kontroli warunków pracy wraz z protokołem pokontrolnym od 150zł OBIEKT
Opracowanie instrukcji, regulaminów, zarządzeń dotyczących spraw BHP od 100zł SZTUKA
Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, w tym sporządzenie protokołu powypadkowego
oraz obowiązującej dokumentacji
od 200zł OSOBA
Prowadzenie wszelkich rejestrów takich jak:
• rejestr badań okresowych,
• rejestr pomiarów środowiskowych,
• rejestr wypadków przy pracy, protokołów powypadkowych,
• regestr chorób zawodowych, protokołów udokumentowanej choroby zawodowej,
• rejestr uprawnień pracowniczych.
od 200zł ROK
Opiniowanie wszelkich instrukcji dotyczących spraw bhp 50zł 1 GODZINA
Doradztwo w zakresie stosowania przepisów BHP, w zakresie organizacji metod pracy 50zł 1 GODZINA
Wykonanie pomiarów środowiskowych oraz sporządzenie protokołu od 150zł
Współpraca z zakładowym społecznym inspektorem pracy 50zł 1 GODZINA
Uczestnictwo we wszelkich komisjach związanych ze sprawami BHP od 60zł 1 GODZINA
Reprezentowanie zakładu pracy w przypadku kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)
i Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Sanepid)
od 100zł 1 GODZINA
Odzież oraz obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej:
• Opracowanie tabeli przydziału odzieży roboczej oraz obuwia roboczego,
• Wyliczenie ekwiwalentu wypłacanego pracownikom za pranie odzieży roboczej
(ew. ustalenie punktu prania odzieży roboczej i wydania pracownikom odzieży roboczej),
• Opracowanie tabeli przydziału środków ochrony indywidualnej.
od 100zł DOKUMENT
Prowadzenie spraw przeciwpożarowych, m.in.: oznakowanie obiektu, dobór sprzętu przeciwpożarowego
oraz legalizacja gaśnic minimum jeden raz w roku
od 200zł OBIEKT